Lietuvai atgavus nepriklausomybę, kelių vaikų literatūros ir skaitybos specialistų iniciatyva buvo sumanyta kurti nacionalinį IBBY (angl. International Board on Books for Young People, liet. Tarptautinė vaikų knygos taryba) skyrių.

1992 m. pabaigoje buvo įkurtas Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius, vykdantis tarptautinės asociacijos vykdomojo komiteto nutarimus, rekomendacijas, bendradarbiaujantis su kitų šalių IBBY skyriais.

IBBY Lietuvos skyrius yra ne pelno siekianti visuomeninė organizacija, išlaikoma asociacijos narių, rėmėjų ir projektų vykdymui iš įvairių šaltinių gautomis lėšomis. IBBY Lietuvos skyrius, būdamas tarptautinės organizacijos padalinys, moka metinį tarptautinio nario mokestį.

IBBY Lietuvos skyriaus siekiai
 • telkti ir vienyti Lietuvos specialistus, kurių veikla susijusi su vaikų literatūra (literatūrologus, bibliotekininkus, pedagogus, leidėjus, rašytojus, vertėjus, dailininkus, dailėtyrininkus ir kt.) bei asmenis, kurie domisi vaikų, paauglių ir jaunimo knygomis; koordinuoti Skyriaus narių veiklą, atstovauti jų interesams, ugdyti bendrąją ir profesinę kompetenciją
 • aktualizuoti vaikų knygų ir skaitymo svarbą, skleisti informaciją apie vaikų literatūrą; propaguoti meniškai ir pedagogiškai vertingą vaikų ir jaunimo literatūrą, skatinti jos leidybą
 • pristatyti Lietuvos vaikų knygos kūrėjų ir tyrėjų darbus, organizuoti ir skatinti jų  sklaidą pasaulyje
 • plėtoti tarptautinę komunikaciją ir bendradarbiavimą, palaikyti tarptautinę vaikų literatūros ir skaitybos tyrėjų, vaikų knygos kūrėjų, vertėjų partnerystę
IBBY Lietuvos skyriaus veikla
 • vykdo kultūros projektus
 • organizuoja tradicinius kasmetinius renginius: Tarptautinės vaikų knygos dienos minėjimą ir mokslinį-praktinį seminarą Prano Mašioto skaitymai
 • rengia įvairaus pobūdžio seminarus, konferencijas, parodas, naujų knygų sutiktuves ir kitus renginius, mini rašytojų, dailininkų ir vertėjų sukaktis
 • skiria IBBY Lietuvos skyriaus premijas geriausių metų knygų kūrėjams, inicijuoja, steigia ir skiria apdovanojimus vaikų knygų kūrėjams, tyrėjams, skaitymo skatintojams
 • pristato kandidatus Nacionalinei kultūros ir meno, Vaikų literatūros ir kitiems šalies apdovanojimams
 • pristato lietuvių vaikų literatūros kūrėjus įvairiems tarptautiniams apdovanojimams: IBBY Garbės sąrašui, H. Ch. Anderseno medaliui, Astridos Lindgren atminimo premijai (ALMA) ir kt.
 • inicijuoja ir organizuoja mokslinių, informacinių leidinių leidybą, vykdo vaikų literatūros informacijos sklaidą
 • leidžia žurnalą „Rubinaitis
 • teikia informaciją, konsultacijas, rekomendacijas, vertinimus, siūlymus įvairioms įstaigoms, organizacijoms, žiniasklaidai
 • bendradarbiauja su knygų ir periodinės spaudos leidėjais, konsultuoja, analizuoja leidyklų produkciją, deda pastangas, kad į lietuvių kalbą būtų išversta pasaulio vaikų literatūros klasika ir geriausi šiuolaikiniai kūriniai
 • atstovauja asociacijos interesams Lietuvos ir tarptautiniuose renginiuose, bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis (bibliotekomis, leidyklomis, universitetais, mokyklomis, teatrais ir kt.), kūrybinėmis organizacijomis, asociacijomis, kitomis institucijomis Lietuvoje ir pasaulyje
 • vykdo IBBY Vykdomojo komiteto nurodymus, rekomendacijas, atlieka kitus pavestus darbus, bendrauja su IBBY sekretoriatu ir kitų šalių skyriais
 • rūpinasi Skyriaus narių bendrąja ir profesine kompetencija – organizuoja renginius, kursus, stažuotes, keliones, skleidžia pažangią patirtį

Mūsų partneriai ir rėmėjai