Kviečiame dalyvauti vaikų ir paauglių knygų recenzijų (atsiliepimų) konkurse, skirtame „Rubinaičio“ 30-mečiui

2024 m. spalio 31 d. Pradžia: 2024 02 01 Trukmė: 8 mėn.

 

VAIKŲ IR PAAUGLIŲ KNYGŲ RECENZIJŲ (ATSILIEPIMŲ) KONKURSO NUOSTATAI

Siekdami paminėti vienintelio Lietuvoje žurnalo apie vaikų ir jaunimo literatūrą Rubinaitis 30-metį, konkurso organizatoriai kviečia bendradarbiauti ir jaunuosius skaitytojus. Konkurso šūkis: „Perskaičiau – patiko – rekomenduoju!“.

Nuostatai reglamentuoja konkurso organizavimo, darbų pateikimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.

 

I. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Konkursą organizuoja Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius ir žurnalas apie vaikų ir jaunimo literatūrą Rubinaitis.

1.2. Konkursas vyks nuo 2024 m. vasario 1 d. iki spalio 31 d. imtinai.

1.3. Konkursui savarankiškai pasirenkamos lietuvių ir užsienio rašytojų knygos, parašytos ne anksčiau kaip 2014 m.

1.4. Užsienio autorių kūriniai turi būti išversti į lietuvių kalbą.

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

2.1. Tikslas – skatinti dalyvius domėtis šiuolaikine vaikų ir jaunimo literatūra, suprasti ir savitai interpretuoti grožinės ir negrožinės literatūros tekstus; lavinti literatūros kritikos ir kūrybinio rašymo įgūdžius.

2.2. Uždaviniai. Konkurse dalyvaujantys jaunuoliai:

2.2.1. savarankiškai pasirenka grožinės arba negrožinės literatūros kūrinį ir jį įvertina turinio, struktūros, raiškos ir kitais požiūriais;

2.2.2. tekstą kuria sklandžia, aiškia, taisyklinga kalba, pasirinkę tinkamą struktūrą, nuosekliai ir kryptingai plėtoja temą, argumentuotai reiškia savo požiūrį, tikslingai remiasi literatūriniais ir kultūriniais kontekstais;

2.2.3. kūrybiškai atskleidžia asmeninę nuomonę ir požiūrį, gal – ir sąsajas su kitais menais, istorija ar kt.

 

III. DALYVIAI IR DARBŲ VERTINIMAS

3.1. Dalyviai skirstomi į dvi grupes: 8–10 (I–II gimnazijos) klasės ir 11–12 (III–IV gimnazijos) klasės.

3.2. Vienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip tris darbus.

3.3. Recenzijų (atsiliepimų) apimtis – nuo 3 000 iki 8 000 ženklų. Reikalavimai: Times New Roman, 12 dydis, tarpai tarp eilučių – 1,15, abipusė lygiuotė. Recenzijos (atsiliepimo) apačioje turi būti nurodyti autoriaus vardas ir pavardė, mokykla, klasė, kontaktinis autoriaus arba jo mokytojo telefonas. Failo pavadinimas – Recenzijų konkursui, vardas ir pavardė.

3.4. Pateikdami darbus autoriai sutinka, kad jų darbai būtų skelbiami viešai nurodant autoriaus vardą ir pavardę bei mokyklą, kuriai atstovauja.

3.5. Konkurso darbus vertins Rubinaičio redakcinės kolegijos sudaryta komisija.

3.6. Vertinimo kriterijai:

3.6.1. pasirinkto kūrinio meninis vertingumas;

3.6.2. vertinimo pagrįstumas, savitumas;

3.6.3. recenzento erudicija;

3.6.4. teksto stiliaus savitumas;

3.6.5. kalbos taisyklingumas.

3.7. Konkurso komisijos atrinkti darbai bus išspausdinti Rubinaityje, o laureatai apdovanoti diplomais ir prizais.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Organizatoriai pasilieka teisę keisti ir pildyti konkurso nuostatus, iš anksto apie tai informavę dalyvius.

4.2. Informacija apie konkursą skelbiama interneto svetainėje adresu https://www.ibbylietuva.lt ir žurnale Rubinaitis.

4.3. Darbus siųsti el. p. rubinaitis@ibbylietuva.lt

4.4. Informaciją apie konkursą teikia Rita Karpavičienė, vieno iš Rubinaičio skyrių redaktorė (Vaikų ir jaunimo literatūra edukacijos procese), tel. 8 614 25 979, el. p. redaktore.rita@gmail.com.

 

 

 

Mūsų partneriai ir rėmėjai