Reikalavimai mokslo straipsniams

 

 

Žurnalo Rubinaitis mokslinis numeris yra skirtas naujausiems vaikų ir jaunimo literatūros tyrimams, kurių autoriai tiek gilinasi į literatūros istoriją, tiek analizuoja šiuo metu vykstančius procesus. Išskirtinis dėmesys teikiamas tarpdisciplininiams tyrimams, kurie aprėpia reiškinius, susijusius su vaikams, paaugliams ir jaunimui skirta literatūra (knygų iliustracijų, filmų, spektaklių, kompiuterinių žaidimų, meno istorijos, vaikų ir jaunimo literatūros didaktikos, lektologijos ir pan. tyrimai).

Recenzuojamame moksliniams tyrimams skirtame Rubinaičio žurnalo numeryje skelbiami tik originalūs, iki šiol nespausdinti mokslo straipsniai lietuvių kalba.

Žurnalo redaktorių kolegijai el. pašto adresu rubinaitis@ibbylietuva.lt pateikiamas pagal nurodomus reikalavimus visiškai parengtas straipsnio elektroninis variantas.

Kartu su mokslo straipsniu autorius turi pateikti anotaciją (ne mažiau kaip 2500–3000 spaudos ženklų su tarpais), 4–6 raktažodžius ir straipsnio santrauką anglų kalba (2500–3000 spaudos ženklų su tarpais). Straipsnio viršuje turi būti nurodyta informacija apie autorių (vardas, pavardė, mokslinis laipsnis, pedagoginis vardas, atstovaujama įstaiga ir el. pašto adresas).

Teikiamos mokslinės publikacijos apimtis neturi viršyti 30 tūkst. spaudos ženklų. Dėl didesnės apimties straipsnių skelbimo sprendžia žurnalo redaktorių kolegija.

Straipsnio tekstas turi būti parengtas Microsoft Word programa, naudojant Times New Roman 12 punktų dydžio šriftą su 1,5 eilutės intervalu. Išnašos – puslapio apačioje, 10 punktų dydžio, jų numeracija ištisinė.

Citatos ir bibliografiniai aprašai turi būti parengti pagal toliau pateikiamus nurodymus.

Teikiamoje publikacijoje citatos pateikiamos kabutėse („“), jeigu straipsnio autorius įterpia korekciją, ją būtina išskirti laužtiniais skliaustais ([ ]). Kursyvu išskiriami leidinių pavadinimai, jų dalių (straipsnių, apsakymų, eilėraščių, pasakų etc.) pavadinimai nurodomi kabutėse.

Literatūros nuorodos tekste turi būti pateikiamos skliaustuose, nurodant autoriaus pavardę, publikacijos metus, po kablelio − puslapį, pvz.: (Pavardenis metai, **); jei vartojama leidinio santrumpa, tada nurodomas tik puslapis, jei leidinys tęstinis – ir tomas, neatskiriamas kableliu, pvz.: (TRUMPINYS TOMAS **).

Cituojant tą patį leidinį ar straipsnį iš eilės antrą ir daugiau kartų, skliausteliuose nurodoma (Ibid.) ir pasikeitęs puslapis (Ibid., **).

Užsienio autorių darbai straipsnyje turi būti cituojami lietuvių kalba, esant poreikiui, originalų tekstą pateikiant išnašose. Jeigu cituojamas kūrinys yra išverstas į lietuvių kalbą, publikacijoje reikia nurodyti jo lietuvišką pavadinimą, skliausteliuose įrašant ir originalųjį.

Asmenvardžiai netrumpinami. Pirmą kartą tekste pateikiamas visas vardas ir pavardė, kartojant rašoma tik to paties asmens pavardė. Visą vardą ir pavardę galima pakartoti stilistiniais sumetimais. Nelietuviški tikriniai vardai rašomi autentiški pagal priimtas lietuvių kalbos taisykles.

Leidinio bibliografinis aprašas turi būti išsamus. Užsienio autorių leidinių aprašai pateikiami originalo kalba. Kirilikos rašmenys pateikiami neperrašyti lotyniškais rašmenimis.

Knygos, monografijos apraše būtina nurodyti autoriaus vardą ir pavardę, knygos pavadinimą kursyvu (jei knyga išversta į lietuvių kalbą, nurodomas vertėjas), sudarytoją, leidimo vietą, leidyklą (leidėją), metus, puslapį:

Vardenis Pavardenis, Leidinio pavadinimas, [iš * kalbos vertė (sudarė) vertėjo (sudarytojo) vardas pavardė], leidimo vieta: leidėjas, metai, p. **.

Leidinio paantraštė nuo pavadinimo atskiriama dvitaškiu:

Vardenė Pavardenė, Leidinio pavadinimas: leidinio paantraštė, leidimo vieta: leidėjas, metai, p. **

Aprašant šaltinį iš archyvo, rankraštyno, nurodomas šaltinio pavadinimas, data, archyvo pavadinimas, fondo numeris, aprašo numeris, bylos numeris, lapo numeris.

Pateikiant straipsnio, spausdinamo periodiniame leidinyje, aprašą, būtina nurodyti jo autoriaus vardą ir pavardę, straipsnio pavadinimą kabutėse, periodinio leidinio pavadinimą kursyvu, leidimo metus, numerį, puslapius:

Vardenis Pavardenis, „Straipsnio pavadinimas“, Leidinio pavadinimas, metai, Nr. *, p. **–**.

Jeigu cituojamas straipsnis yra spausdintas straipsnių rinkinyje, enciklopedijoje ar tęstiniame leidinyje, nurodomas autoriaus vardas ir pavardė, straipsnio pavadinimas kabutėse, leidinio pavadinimas kursyvu, sudarytojo (-ų) vardas ir pavardė, leidimo vieta, leidykla, leidimo metai, (tęstinio leidinio tomo numeris), puslapiai:

Vardenė Pavardenė, „Straipsnio pavadinimas“, Leidinio pavadinimas, sudarytojo (-ų) vardas (-ai) pavardė (-ės), leidimo vieta: leidėjas, metai, p. **–**.

Jeigu cituojamas straipsnis yra kito autoriaus knygos dalis (pvz., pradžios ar pabaigos žodis ir pan.), nurodomas straipsnio autoriaus vardas ir pavardė, straipsnio pavadinimas kabutėse, žodis „in“, leidinio autoriaus vardas ir pavardė, leidinio pavadinimas kursyvu, leidimo vieta, leidykla, leidimo metai, puslapiai:

Vardenė Pavardenė, „Straipsnio pavadinimas“, in Vardenis Pavardenis, Leidinio pavadinimas, leidimo vieta: leidėjas, metai, p. **–**.

Internetiniai šaltiniai aprašomi nurodant straipsnio pavadinimą, interneto prieigos adresą, skliausteliuose pateikiant datą, kada žiūrėta:

Vardenis Pavardenis, „Straipsnio pavadinimas“, interneto prieiga: interneto prieigos adresas (žiūrėta 20**-**-**).

Straipsnio iliustracijas būtina sunumeruoti ir pateikti atskirais PNG, TIFF ar JPEG failais; atskirame dokumente būtina pateikti jų aprašymus su nurodymais, kurioje straipsnio vietoje jas numatyta įterpti. Straipsnio autorius įsipareigoja užtikrinti, kad redakcijai pateiktos iliustracijos nepažeidžia autorių teisių. Taip pat straipsnio autorius pateikia savo nuotrauką TIFF arba didelės raiškos JPEG failu.

Rubinaičio žurnalo moksliniam numeriui pateiktus straipsnius recenzuoja ne mažiau kaip du redaktorių kolegijos parinkti recenzentai (redaktorių kolegijos nariai ar kiti straipsnyje nagrinėjamos temos specialistai). Recenzavimas yra anoniminis: recenzentams įteikiamas anoniminis tekstas, o autoriui atsiunčiamos anoniminės recenzijos.

Recenzijose nurodoma, ar straipsnį galima priimti be pataisų; ar jį reikia taisyti, bet be pakartotinio recenzavimo; ar reikia taisyti su pakartotiniu recenzavimu; ar straipsnis atmetamas.

Autoriai garantuoja, kad straipsnio turinys, išvados ir kiti komponentai nėra skelbti kituose leidiniuose, kad darbuose nėra plagijavimo, sukčiavimo, duomenų klastojimo ar kitų mokslo publikavimo etikos pažeidimų. Autoriai atsako už minėtų pažeidimų atvejus savo straipsniuose.

Žurnalo redaktorių kolegija pasilieka teisę publikavimo reikalavimų neatitinkančių straipsnių nesvarstyti; taip pat pasiliekama teisė tekstus redaguoti, taisymus derinant su darbo autorium.

Mokslo straipsniai į 2022 m. Rubinaičio 4 numerį priimami iki 2022 m. spalio 1 d.

Žurnalas „Rubinaitis“, 2022 Nr. 1 (101)

 

 

Sveiki!

„Rubinaitis“ toliau plaukia per vaikų knygų vandenyną

Balandžio 2-oji – tarptautinė vaikų knygos diena

Pasakojimai – tarsi sparnai, leidžiantys kasdien skraidyti aukštai danguje

Apžvalgos

Po saule nieko naujo (2021 m. realistinė lietuvių vaikų ir paauglių proza)
Kaip gauti velnių ir kitų padarų* (2021 m. lietuvių autorių pasakos)
Kai morkai negali įsakyti (2021 m. lietuvių vaikų poezija)

Nuotraukos pasakoja

Originali Vytauto Račicko kaukė

Dalijamės patirtimi

Suteikime vaikams laisvę veikti*

Mano vaikystės skaitymai

Skaitantys žmonės gyvena geriau ir laimingiau

Paskaitykim, mama, tėti!

Medis ir lapė
Balutės Eršiulės šuoliukai; Kaip balutė Eršiulė tapo jūra

Retro

„Rašto pratyba“: Adomas Jakštas ir Sofija Romerienė moko rašyti

Bibliografija

Pažinkime ukrainiečių vaikų literatūrą

Kronika. Informacija. Skelbimai

Kronika. Informacija. Skelbimai

Summary

SUMMARY

Vaikų literatūros rašytojai ir personažai meno kūriniuose

Brolių Grimmų pasaka „Brėmeno muzikantai“

Mūsų partneriai ir rėmėjai